Zarządzenie nr 209 KGP - Status prawny - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

ZARZĄDZENIE NR 209 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Policji w Pile

    Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

    Szkole Policji w Pile nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

      Konrad Kornatowski

 __________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

 

Załącznik do zarządzenia nr 209
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2007 r.

STATUT
SZKOŁY POLICJI W PILE

§ 1. 1. Szkoła Policji w Pile, zwane dalej "Szkołą", działa na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

2. Szkoła jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

§ 2. Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Komendant Główny Policji.

§ 3. Siedzibą Szkoły jest Piła.

§ 4. Obszarem działania Szkoły jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Szkoła Policji w Pile".

§ 6. 1. Przedmiotem działalności Szkoły, w tym działalności podstawowej, jest szkolenie
i doskonalenie zawodowe policjantów i pracowników Policji.

2. Zakres działania Szkoły określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 7. 1. Szkołą kieruje Komendant Szkoły, zwany dalej "Komendantem", przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Szkoły oraz kierowników komórek organizacyjnych Szkoły.

2. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.

3. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

§ 8. Strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Szkoły określa regulamin Szkoły.

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 05.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Wlazło
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Wlazło Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Wlazło
do góry