Nauczyciel stowarzyszony - zwalczanie handlu ludźmi - Nauczyciel stowarzyszony - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Nauczyciel stowarzyszony

Nauczyciel stowarzyszony - zwalczanie handlu ludźmi

 OGŁOSZENIE

Komendanta Szkoły Policji w Pile

z dnia 5 lipca 2018 r.

 

w sprawie możliwości ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile

w Zakładzie Prawa i Kryminalistyki

 

z zakresu zwalczania handlu ludźmi

 

1. O możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w celu wsparcia procesu kształcenia w Szkole mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1) w zakresie wymagań niezbędnych:

 1. co najmniej 10 – letni staż  służby w Policji,
 2. posiadający co najmniej  3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Policji o tematyce zbieżnej z zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi do   prowadzenia w komórce dydaktycznej, do której prowadzony jest dobór, tj. z zakresu taktyki prowadzenia czynności wykrywczych oraz współpracy w sprawach o handel ludźmi (prowadzących czynności procesowe lub operacyjne),
 3. uzyskali zgodę przełożonego w sprawach osobowych na możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego.

2) w zakresie wymagań pożądanych:

 1. wykształcenie wyższe zawodowe,
 2. kwalifikacje pedagogiczne,
 3. doświadczenie dydaktyczne,
 4. kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze, kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze, kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania handlu ludźmi.

2. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego w Szkole w tym tematyka zajęć oraz rodzaj kursów/szkoleń, w których kandydat na nauczyciela stowarzyszanego miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

 

3. Kartę informacyjną o nauczycielu stowarzyszonym, wypełnioną w części I i II oraz podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy/służby w Szkole Policji w Pile, należy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, na adres: pl. Staszica 7, 64-920 Piła lub e-mail podany poniżej lub osobiście w terminie do: bezterminowo.

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert Szkoła nie odsyła i nie zwraca.

5. Informacje dodatkowe dotyczące warunków oddelegowania funkcjonariusza do Szkoły Policji w Pile:

 1. nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Szkole na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Policji o delegowaniu do czasowego pełnienia służby,
 2. warunkiem włączenia osoby do bazy nauczycieli stowarzyszonych w Szkole jest akceptacja kandydatury przez Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych policjanta,
 3. koszty związane z delegowaniem nauczyciela stowarzyszonego do Szkoły (w tym w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdów) w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Szkoły,
 4. w czasie delegowania do Szkoły nauczyciel stowarzyszony ma przydzielonego opiekuna – nauczyciela policyjnego posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dydaktyczne, do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielowi stowarzyszonemu w czasie realizacji procesu dydaktycznego oraz pobytu w Szkole w zakresie kwestii logistycznych,
 5. w przypadku chęci przeniesienia do pełnienia służby w Szkole, policjanci włączeni do bazy nauczycieli stowarzyszonych i realizujący zajęcia dydaktyczne, oceniani pozytywnie przez właściwego kierującego komórką organizacyjną Szkoły, mogą być zwolnieni z procedury doboru na stanowisko dydaktyczne w Szkole, określonej odrębną decyzją Komendanta Szkoły Policji w Pile.

6. Dodatkowych informacji udziela mł. insp. Krzysztof Sawicki - Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, tel. 47 774 2462 oraz Emilia Ciesielska - specjalista Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, tel. 47 774 2174, Monika Czerniel - specjalista Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, tel. 47 774 2177

 

tel. sieć resortowa 774-2171 lub 774-2444

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 09.07.2018
Data modyfikacji : 21.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry