Nauczyciel stowarzyszony - taktyka i techniki interwencji - Nauczyciel stowarzyszony - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Nauczyciel stowarzyszony

Nauczyciel stowarzyszony - taktyka i techniki interwencji

 

OGŁOSZENIE

Komendanta Szkoły Policji w Pile

z dnia 10 maja 2018 r.

 

w sprawie możliwości ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby

w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile*

w  Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych

 

z zakresu taktyki i technik interwencji

 

1. O możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w celu wsparcia procesu kształcenia w Szkole mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1) w zakresie wymagań niezbędnych:

 1. co najmniej 10 – letni staż  służby w Policji,
 2. ukończony kurs specjalistyczny dla instruktorów taktyki i technik interwencji,
 3. posiadający co najmniej  3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Policji o tematyce zbieżnej z zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi do prowadzenia w komórce dydaktycznej, do której prowadzony jest dobór, tj. z zakresu taktyki i technik interwencji,
 4. uzyskali zgodę przełożonego w sprawach osobowych na możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego.

2) w zakresie wymagań pożądanych:

 1. wykształcenie wyższe zawodowe,
 2. kwalifikacje pedagogiczne,
 3. doświadczenie dydaktyczne.

 

2. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego w Szkole w tym tematyka zajęć oraz rodzaj kursów/szkoleń, w których kandydat na nauczyciela stowarzyszanego miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne.

 

Taktyka i techniki interwencji na szkoleniu zawodowym podstawowym, kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze oraz kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze

 

3. Kartę informacyjną o nauczycielu stowarzyszonym, wypełnioną w części I i II należy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, na adres: pl. Staszica 7, 64-920 Piła lub e-mail podany poniżej lub osobiście w terminie do: bezterminowo.

 

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert Szkoła nie odsyła i nie zwraca.

 

 

5. Informacje dodatkowe dotyczące warunków oddelegowania funkcjonariusza do Szkoły Policji w Pile:

 

 1. nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Szkole na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Policji o delegowaniu do czasowego pełnienia służby,
 2. warunkiem włączenia osoby do bazy nauczycieli stowarzyszonych w Szkole jest akceptacja kandydatury przez Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych policjanta,
 3. koszty związane z delegowaniem nauczyciela stowarzyszonego do Szkoły (w tym w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdów) w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Szkoły,
 4. w czasie delegowania do Szkoły nauczyciel stowarzyszony ma przydzielonego opiekuna – nauczyciela policyjnego posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dydaktyczne, do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielowi stowarzyszonemu w czasie realizacji procesu dydaktycznego oraz pobytu w Szkole w zakresie kwestii logistycznych,
 5. w przypadku chęci przeniesienia do pełnienia służby w Szkole, policjanci włączeni do bazy nauczycieli stowarzyszonych i realizujący zajęcia dydaktyczne, oceniani pozytywnie przez właściwego kierującego komórką organizacyjną Szkoły, mogą być zwolnieni z procedury doboru na stanowisko dydaktyczne w Szkole, określonej odrębną decyzją Komendanta Szkoły Policji w Pile.

 

6. Dodatkowych informacji udziela podinsp. Andrzej Harenda - Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2370 lub 774 2370 oraz Monika Czerniel - specjalista Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2444 lub 774 2444

 

tel. sieć publiczna 67-3522171 lub 67-3522444

tel. sieć resortowa 774-2171 lub 774-2444

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska-Kordy
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry