Nauczyciel stowarzyszony - analiza plam krwawych - Nauczyciel stowarzyszony - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Nauczyciel stowarzyszony

Nauczyciel stowarzyszony - analiza plam krwawych

OGŁOSZENIE

Komendanta Szkoły Policji w Pile

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie możliwości ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby

w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile

w Zakładzie Służby Kryminalnej

 

z zakresu analizy plam krwawych

 

1.O możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w celu wsparcia procesu kształcenia w Szkole mogą ubiegać się policjanci spełniający poniższe kryteria:

1) w zakresie wymagań niezbędnych:

a) posiadający co najmniej 10-letni staż służby w Policji,

b) posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Policji o tematyce zbieżnej z zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi do prowadzenia w komórce dydaktycznej, do której prowadzony jest dobór, tj. z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych,

c) uzyskali zgodę przełożonego w sprawach osobowych na możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego.

2) w zakresie wymagań pożądanych:

a) wykształcenie wyższe zawodowe,

b) kwalifikacje pedagogiczne,

c) doświadczenie dydaktyczne,

d) kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki, kurs/szkolenie z zakresu analizy plam krwawych  

2. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile w tym tematyka zajęć oraz rodzaj kursów/szkoleń, w których kandydat na nauczyciela stowarzyszonego miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne:

 

Analiza plam krwawych na kursie specjalistycznym dla techników kryminalistycznych,

kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze

oraz kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze.

 

3. Kartę informacyjną o nauczycielu stowarzyszonym, wypełnioną w części I i II należy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, na adres: pl. Staszica 7, 64-920 Piła lub e-mail podany poniżej lub osobiście w terminie do: BEZTERMINOWO

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert Szkoła nie odsyła i nie zwraca.

5. Informacje dodatkowe dotyczące warunków oddelegowania policjanta do Szkoły Policji w Pile:

a) nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Szkole Policji w Pile na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Policji o delegowaniu do czasowego pełnienia służby,

b) warunkiem włączenia osoby do bazy nauczycieli stowarzyszonych w Szkole Policji w Pile jest akceptacja kandydatury przez zastępcę komendanta nadzorującego pion dydaktyczny jednostki oraz uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych policjanta,

c) koszty związane z delegowaniem nauczyciela stowarzyszonego do Szkoły (w tym w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdów) w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Szkoły Policji w Pile,

d) w czasie delegowania do Szkoły nauczyciel stowarzyszony ma przydzielonego opiekuna - nauczyciela policyjnego posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dydaktyczne, do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielowi stowarzyszonemu w czasie realizacji procesu dydaktycznego oraz pobytu w Szkole w zakresie kwestii logistycznych,

e) w przypadku chęci przeniesienia do pełnienia służby w Szkole, policjanci włączeni do bazy nauczycieli stowarzyszonych i realizujący zajęcia dydaktyczne, oceniani pozytywnie przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej, mogą być zwolnieni z procedury doboru na stanowisko dydaktyczne w Szkole określonej odrębną decyzją Komendanta.

6.Dodatkowych informacji udziela podinsp. Leszek Koźmiński - Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2460 lub 774 2460 oraz Monika Czerniel - specjalista Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2444 lub 774 2444

 

tel. sieć publiczna 67-3522171 lub 67-3522175/78

tel. sieć resortowa 774-2171 lub 774-2175/78

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.04.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska-Kordy
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry