Dostęp do zasobów archiwalnych - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

ZASÓB ARCHIWALNY

 

Archiwum Szkoły Policji w Pile posiada w swoim zasobie materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną.

DOKUMENTACJĘ ARCHIWUM SZKOŁY POLICJI W PILE UDOSTĘPNIA SIĘ DO CELÓW:

- służbowych uprawnionym podmiotom,
- naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE AKT NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

        Komendant Szkoły Policji w Pile
        pl. Staszica 7
       64 - 920 Piła

 

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:
1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach Archiwum;
2) przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

 

AKTA UDOSTĘPNIA SIĘ NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWIERAJĄCEGO:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów (w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni).
 

Zgodę na udostępnienie akt wydaje właściwy organ, bądź osoby przez niego upoważnione.

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
3) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w siedzibie Archiwum Szkoły Policji w Pile, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.


Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz.673),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych. (Dz.U. Nr 107, poz.679),

- zarządzeniu Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r.
w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA nr 9, poz. 42),

- zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95).

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.07.2011
Data modyfikacji 28.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Wlazło
Osoba udostępniająca informację:
Antonina Lietzau Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Antonina Lietzau
do góry