Deklaracja dostępności - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Policji w Pile.

Szkoła Policji w Pile zapewnia dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Policji w Pile.

Data publikacji strony: 07.03.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.04.2022 r.

Strona internetowa http://bip.pila.sp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

        - pochodzą z różnych źródeł,
        - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.04.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony:

European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),

z którego wynika, że Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Policji w Pile http://bip.pila.sp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 91,27 procent.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Hałuja, waldemar.haluja@sppila.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 74 2157. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Szkoła Policji w Pile jest częściowo przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku głównym znajduje się winda do przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

 

Metryczka

Data publikacji : 07.04.2022
Data modyfikacji : 08.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry